Verhuurvoorwaarden 

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur en verhuur van roerende goederen van Duikcentrum Eindhoven nader te noemen verhuurder

Artikel 1    De overeenkomst
1.    Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de alle door Duikcentrum Eindhoven verhuurde
       goederen, nader te noemen: goed, en wordt afgesloten voor de op de huurovereenkomst vermelde
       huurperiode.

2.    De verhuurder garandeert de correcte staat van het gehuurde, eventuele beschadigingen die
       geconstateerd worden voorafgaand aan de huurperiode, zullen middels verslaglegging en foto
       vastgelegd worden

3.    Huurder verstrekt een eenmalige eenmalig borg ten bedrage van € 100,00
       (zevenhonderd vijftig Euro) of een door verhuurder nader vast te stellen bedrag per gehuurd item.

4.    Huurder dient vooraf te controleren of het gehuurde het juiste is en of dit zich in correcte staat
       bevind

5.    Huurder heeft geen recht op restitutie indien achteraf blijkt dat het gehuurde niet voldoet, passend,
       defect of niet gebruikt is

6.    De huur dient vooraf aan de huurperiode voldaan te worden, bij contante borgstelling kan hier van
        afgeweken worden

7.    Huurder dient een geldig legitimatie bewijs te overleggen waarvan verhuurder een kopie zal maken
8.    Huurder dient in het bezit te zijn van een erkend duikbrevet of hiervoor in opleiding te zijn, het
       laatste op verzoek door huurder aan te tonen middels een verklaring van een duikinstructeur van
       een erkende organisatie.

Artikel 2    Het is de huurder verboden:
1)    Het goed aan derden ten gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het
        te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden.

2)    Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren

Artikel 3    Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, verduistering of bezwaring
1)    Vanaf het moment, dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor
        zijn risico.

2)    Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, verduistering of bezwaring van het goed dient
       direct na ontdekking door de huurder, schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld

3)    Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, verduistering dan wel bezwaring van het
        goed, is huurder gehouden op eerste vraag de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat
        moment geldende consumentenprijslijst aan de verhuurder te vergoeden, e.e.a. onverminderd de
        verplichting van de huurder om alle overige schade aan de verhuurder te vergoeden.
        En gehouden het huurbedrag te betalen.

4)    Verhuurder is in geval van Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, verduistering of
        bezwaring gerechtigd de gestelde borg in bewaring te houden tot de schade of vervanging van het
        goed is vastgesteld, of deze genoemde borg geheel dan gedeeltelijk te gebruiken om de door
        verhuurder geleden schade te vergoeden

Artikel 4    Reparatie
1)    Bij noodzaak van reparatie of vervanging moet het goed worden teruggebracht, en ontvangt
        huurder voor zover mogelijk een vervangingsexemplaar, de reparatie- vervangingskosten zijn door
        huurder op eerste vraag te voldoen aan verhuurder.

2)    Huurder is gerechtigd, na toestemming van verhuurder, zelf de reparatie te laten uitvoeren door een
        hiervoor door verhuurder bevoegd bedrijf, hij dient echter bij beëindiging van de huurperiode een
        originele factuur te overleggen.

Artikel 5    Letsel beperking
1.    Gebruik van het goed of goederen is geheel voor risico van de huurder.
2.    Ter vermindering van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming
       van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als
       buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid om te gaan

3.    De huurder is ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade aan het goed en/of
       voortvloeiend uit gebruik van het goed.

Artikel 6    Einde overeenkomst
1)    De huurder dient het goed voor het einde van de huurperiode terug te bezorgen.
2)    Bij niet nakoming van de teruggaveverplichting door de huurder wordt de huurder tot de dag van
        teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van de dan geldende dag huurprijs voor het
        betrokken goed e.e.a. onverminderd de bevoegdheid van de verhuurder tot het eisen van
        schadevergoeding en/of het (laten) terug halen van het goed.

3)    De huurder is verplicht alvorens teruggave van het goed dit door een bevoegd persoon van
        verhuurder te laten nazien.

4)    Huurder is verplicht alle materialen schoon, uitgespoeld en droog terug te bezorgen.
5)    Bij vuil inleveren van het gehuurde worden schoonmaakkosten in rekening gebracht van € 10,00 per
        item tot een maximum van het de betaalde borgsom.

6)    De huurder is aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reiniging- en reparatiekosten 
        indien het gehuurde goed in slecht staat aan de verhuurder wordt teruggegeven, dit ter beoordeling
        van de verhuurder.

Artikel 7    Niet tijdig retour
Indien teruggave van het goed niet binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode is geschied, dan wel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor de verhuurder ontstane schade, kosten en interesten op de waarborg worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder op integrale vergoeding door de huurder van eerder genoemde schade, kosten en interesten, en onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 8    Aansprakelijkheid
1.    Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door De verhuurder in ontvangst heeft genomen, is
        de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, welke aan het goed mocht
        worden aangericht, zulks ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie-
        dan wel reinigingskosten aan het gehuurde goed.

1)    De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed na in ontvangst
        name door de huurder mocht oplopen, noch voor de daardoor ontstane directe en indirecte schade
        en/of letsel

2)    De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel welke
        mocht worden toegebracht door, of door het gebruik van het gehuurde goed in de meest ruime zin
        van het woord.

3)    De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen
       welke derden tegen de verhuurder aanhangig mochten maken ter zake van door het gehuurde goed
       veroorzaakte schade of letsel.

Artikel 9    Expertise kosten
De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter zake het vaststellen van de schade, reparatie- en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen integraal voor rekening van de huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat de expertise wordt uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen deskundige c.q. erkent expertisebureau.

Artikel 10    Eigendom
De goederen blijven onverminderd alle zich mogelijk voordoende feiten eigendom van de verhuurder, en worden op eerste vraag door verhuurder en/of de in zijn naam en/of belang handelende persoon of instelling aan de verhuurder ter beschikking gesteld.

Artikel 10    Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen - tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de kantonrechter dienen te worden berecht - bij uitsluiting worden berecht door de arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch.

      Terug