herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geeft U het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

U bent hiertoe niet verplicht maar wij stellen het echter zeer op prijs te vernemen waarom U gebruik maakt van het herroepingsrecht en de goederen aan ons terugzend.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is:
•   het goed fysiek in bezit krijgt.
•   Voor overeenkomsten waarbij U in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die  afzonderlijk worden geleverd het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
•   Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons All4Diving via een ondubbelzinnige verklaring bv.
schriftelijk per post aan:
All4Diving,
Avignonlaan 45
5626 GA Eindhoven
of per e-mail  op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.all4diving.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering of betaling dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering- en/of betalingswijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede orde hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product met alle geleverde toebehoren in ongebruikte staat en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.

Uitsluitingen op het herroepingsrecht:
Producten:
a)   waarvan de verzegeling verbroken is zoals maar niet beperkt tot computer software.
b)   die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c)   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d)   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e)   die snel kunnen bederven of verouderen;
f)   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

herroeping