IN KENNISSTELLING

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de site van Duikcentrumeindhoven.nl (verder genoemd: 'de site') is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig c.q. onjuist is..
Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
Alle gebruikte logo's en handelsmerken van derden op de website vallen onder de markering en oorsprong reglementen van de geregistreerde eigenaren. Niemand kan aannemen dat slechts door de verschijning van buitenlandse logo's of handelsmerken op de website, deze niet worden beschermd of geregistreerd.
Het auteursrecht van eigen teksten en andere objecten blijft bij Duikcentrum Eindhoven.
Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Duikcentrum Eindhoven.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Duikcentrum Eindhoven dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.