Statuten Duikclub U-Dive
STATUTEN DUIKCLUB U-DIVE

Artikel 1 – Naam, zetel en duur.
1.    De Duikclub is genaamd: U-Dive
2.    Zij is gevestigd te Eindhoven
3.    De duikclub is opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 2 – Doel
1.    De duikclub stelt zich ten doel tot het stimuleren en opleiden m.b.t. snorkel- en duiksport- en aanverwante activiteiten.
2.    De duikclub tracht haar doel te bereiken door promotie van de onderwatersport en actieve werving
van deelnemers door alle bevolkingslagen.
3.    De duikclub heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Vermogen
Het vermogen van de duikclub zal worden gevormd door:
1.    het duikclub kapitaal;
2.    subsidies en donaties;
3.    erfstellingen, legaten en schenkingen;
4.    eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4 – Bestuur
1.    Het bestuur van de duikclub bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt – met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld.
2.    Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris/penningmeester.
3.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar, waarbij het bestuur een rooster van
aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd
bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4.    Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien
door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5.    Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
6.    De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
7.    Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn van de duikclub.

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten
1.    De bestuursvergaderingen worden gehouden te Eindhoven of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
2.    Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3.    Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formali- teiten.
4.    De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of e-mail. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch plaatsvinden.
5.    De oproepingsbrieven of e-mail vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.    Zolang in een bestuursvergadering een absolute meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade- ring zelf haar voorzitter aan.
8.    Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9.    Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11.    Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12.    Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13.    Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14.    In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
1.    Het bestuur is belast met het besturen van de duikclub.
2.    Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3.    Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de duikclub zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7 – Bestuursverdeling
Het bestuur vertegenwoordigt de duikclub in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, of de voorzitter tezamen met de secretaris/ penningmeester en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1.    door overlijden van een bestuurslid;
2.    bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3.    bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
4.    alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken
1.    Het boekjaar van de duikclub loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
2.    Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der duikclub afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3.    Het bestuur laat de boeken van de duikclub onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.

4.    De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Artikel 10 – Reglement
1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3.    Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepas- sing.
Artikel 11 – Statutenwijziging
1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3.    De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Duikclubenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de duikclub haar zetel heeft.

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening
1.    Het bestuur is bevoegd de duikclub te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2.    De duikclub blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.    De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de duikclub inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6.    Een eventueel batig saldo van de ontbonden duikclub wordt zoveel mogelijk overgemaakt aan  de Sea Shepherd Conservation Society Nederland.
7.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden duikclub gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 – Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

1.    Voorzitter:
H. van Stekelenborg met burgerservicenummer: 087326553, geboren op: 15 november 1951, wonende te: Eindhoven

2.    Secretaris/Penningmeester
J. van Stekelenborg – Feijen met burgerservicenummer: 141771963, geboren op: 18-12-1954, wonende te: Eindhoven

3.    Bestuurslid
………………………. met burgerservicenummer: ………………….., geboren op: …………….., wonende te: Eindhoven